เกี่ยวกับเรา ห้องสมุดความคิด มุมข่าวฟุลไบรท์ จดหมายข่าว สนทนา ทำเนียบนักเรียนเก่า ติดต่อเรา


สมาคมฟุลไบรท์ไทย
ชาวฟุลไบรท์เป็นกลุ่มคนพิเศษที่ไม่เพียงแต่มีความสามารถดีเด่นในด้านภูมิปัญญาและเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังมีความภาคภูมิใจและความตระหนักในหน้าที่ต่อประเทศชาติประชาชนและเพื่อนมนุษย์

ประวัติ
สมาคมฟุลไบรท์ไทยได้เริ่มก่อตัวในรูปของชมรมในช่วงทศวรรษ ๑๙๕๐ เมื่อชาวฟุลไบรท์รุ่นแรกๆกลับประเทศไทยพร้อมด้วยจิตวิญญาณแห่งภราดรภาพ ซึ่งสถิตอยู่ในชีวิตของพวกเขาตลอดไป ชมรมฟุลไบรท์ดำเนินงานในรูปแบบไม่เป็นทางการแต่ก็มีประสิทธิภาพมาก และประสานงานใกล้ชิดกับมูลนิธิการศึกษาอเมริกัน (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน หรือ Thailand-U.S. Educational Foundation-TUSEF)  ในการจัดงานต่างๆเช่น งานฉลองครบรอบการก่อตั้งมูลนิธิ การเลี้ยงต้นรับเจ้าหน้าที่ต่างประเทศของฟุลไบรท์ และการจัดปฐมนิเทศแก่ผู้ที่ได้รับทุนฟุลไบรท์รุ่นใหม่ เป็นต้น ในปีค.ศ. ๑๙๘๕ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการฟุลไบรท์ไทยขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อสร้างพลังเครือข่ายและช่วยจัดกิจกรรมด้านสังคมและการศึกษาของสมาคม ต่อมาในค.ศ. ๑๙๙๕ เครือข่ายฟุลไบรท์ได้ก่อตั้งสมาคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายชื่อว่า สมาคมฟุลไบรท์ไทย หรือ Thai Fulbright Association (TFA)

เป็นเวลานานกว่า ๑๐ ปี สมาคมได้กำหนดภารกิจให้ตนเองในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดระหว่างสมาชิก สนับสนุนการศึกษา การฝึกอบรม และการถ่ายทอดความรู้ไปทั่วประเทศ ช่วยเหลือมูลนิธิการศึกษาไทยขอเมริกันในการจัดกิจกรรมและดำเนินงาน อีกทั้งส่งเสริมกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติ

กิจกรรม
กิจกรรมที่สำคัญนี้รวมไปถึง :
-การมีผู้แทนในคณะกรรมการ TUSEF
-ร่วมในการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุน
-ร่วมมือในการจัดปฐมนิเทศให้แก่ผู้รับทุนฟุลไบรท์รุ่นใหม่
-ร่วมกับ TUSEF จัดพิมพ์จุลสาร
-ร่วมในการจัดประชุมนานาชาติ เช่น การประชุมฟุลไบรท์นานาชาติ และสร้างความสัมพันธ์กับองค์การฟุลไบรท์ต่างประเทศ และองค์การแลกเปลี่ยนนานาชาติอื่นๆ

TUSEF กับนักเรียนเก่าฟุลไบรท์
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ เครือข่ายและเอกภาพของนักเรียนเก่าฟุลไบรท์
-จัดการประชุมสมาคมฟุลไบรท์ไทยประจำปีเพื่อรายงานกิจกรรมของสมาคมและจัดสถานที่ให้สมาชิกได้พบปะ  เชิญนักเรียนเก่าฟุลไบรท์ที่ดีเด่นและแขกรับเชิญที่มีชื่อเสียง (อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.วีรพงษ์ รามางกูร อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) มาบรรยายเป็นกิจกรรมพิเศษในการประชุมประจำปีอีกด้วย
-ริเริ่มการประชุมในภูมิภาคหลักเพื่อพัฒนาส่งเสริมชมรมฟุลไบรท์ภูมิภาคในกิจกรรมท้องถิ่น เพิ่มพลังความร่วมมือระหว่างชมรมฟุลไบร์ทั่วประเทศและจัดสถานที่ให้นักเรียนเก่าฟุลไบรท์ท้องถิ่นมาพบปะกัน มีการจัดประชุมที่เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา
-จัดนำเที่ยวเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนเก่าและหาทุนเพื่อกิจกรรมฟุลไบรท์ในอนาคต อาทิ การจัดนำเที่ยวล่องแม่น้ำเจ้าพระยา เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วังบางขุนพรหม เป็นต้น

TUSEF Board and Grantee Governance
TUSEF Board of Trustees Retreat 2006, Nakhon Pathom
TUSEF Board and Grantee Governance
TUSEF Board of Trustees Retreat 2006, Nakhon Pathom
Grantee Orientation
2006 Preliminary Orientation Program
Grantee Orientation
2006 Preliminary Orientation Program
Cultural Diversity Initiatives
Cultural Diversity Initiatives
Dr. Uthai Dulyakasem as a guest speaker for the workshop on “Leaders across Cultures” in Songkhla (February 2007)
Annual Meeting and Distinguished Speakers
Annual Meeting and Distinguished Speakers
2007 AGM with Dr. Somchai Phagapasvivat as guest speaker on “Post-Election: the New Hope”
Regional Meeting
Regional Meeting
Alumni-Grantees Meet & Greet in Chiang Mai (2007) with the presence of Princess Duangduen Na Chiangmai and Khun Panutat or Kru Add as special guests.
Fulbright Charity Bowl
Fulbright Charity Bowl
"Fulbright for Fun" Charity Bowl 2007 to raise fund for T.F.A. charity projects including school supports and the summer camps for disadvantage schools.
U.S.-U.K. Talk
U.S.-U.K. Talk
"Bonds and Barriers in Cultural Understanding", a joint event with the British Council Thailand in April 2008 with Khun Suwipa Wanasathop and Khun Chavapas Ongmahutmongkol as guest speakers
Education Promotion
Education Promotion
Annual "Fulbright Camp for Kids" at the patrol police schools in Hua Hin
Pre-Departure Orientation
Pre-Departure Orientation
"High tea with Thai Fulbright Alumni" as part of the annual pre-departure orientation for Thai grantees
Mobile Library
"Mobile Library" project for the schools in the southern provinces

สมาคมฟุลไบรท์ไทยกับชุมชน
จัดกิจกรรมเพื่อให้ชาวฟุลไบรท์ได้ทำประโยชน์ต่อสังคม เช่น การบริการสังคม การกุศล และการแลกเปลี่ยนความรู้ สมาคมฟุลไบรท์ไทยเน้นหนักการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาในชุมชน ตามแนวคิดที่ว่า การศึกษาเป็นกุญแจไขสู่อนาคตที่สดใสรุ่งเรือง ไม่เพียงของผู้รับทุนแต่ของครอบครัวผู้รับทุนและชุมชนด้วย กิจกรรมหลักของสมาคมฟุลไบรท์ไทยในส่วนนี้รวมถึง
-การจัดห้องสมุดเคลื่อนที่ให้แก่โรงเรียนในเขตประสบภัยซึนามิที่คัดเลือกจากจังหวัดระนอง กระบี่ และพังงา โดยใช้เงินสนับสนุนจากสมาคมฟุลไบรท์เกาหลี นอกจากนี้สมาคมฟุลไบรท์ไทยยังจัดการฝึกอบรมครูในโรงเรียนดังกล่าวให้รู้จักวิธีใช้ประโยชน์สูงสุดจากห้องสมุดที่จัดให้
-ปลูกต้นไม้ในจังหวัดเพชรบุรีอันเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ของรัฐบาล ที่จะปลูกป่าเพื่อเฉลิมฉลองในวาระศุภมงคลที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ ๖๐ ปี
-ติดตั้งจานดาวเทียมเพื่อการศึกษาและบริจาคหนังสือ เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬาและศิลปะ รวมทั้งการจัดค่ายฤดูร้อนและมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลนได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่คัดเลือกมา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำความรู้จากทั่วโลกมาสู่ชมชุนท้องถิ่นและยกระดับคุณภาพการศึกษาและคถณภาพชีวิตแก่คนในชุมชนนั้นๆ
-แบ่งปันความรู้ผ่านวิทยุกระจายเสียง ภายใต้การอำนวยการของกรมประชาสัมพันธ์ ในหัวข้อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้บรรยายได้แก่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยหลายท่านเป็นนักเรียนเก่าฟุลไบรท์ซึ่งนำความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าทำวิทยานิพนธ์ของท่านมาเผยแพร่
(แปลจากหนังสือ “Mutual Understanding Through Education Exchange, 36 Years of the Fulbright Program in Thailand และเพิ่มเติมเนื้อหาบางส่วนลงไป)

TUSEF Board and Grantee Governance
TUSEF Board of Trustees Retreat 2006, Nakhon Pathom Grantee Orientation
2006 Preliminary Orientation Program
Grantee Orientation
2006 Preliminary Orientation Program Grantee Orientation
2006 Preliminary Orientation Program
Grantee Orientation
2006 Preliminary Orientation Program Grantee Orientation
2006 Preliminary Orientation Program

 

Thai Fulbright Association

“Fulbrighters are a special group of people, not only because of their unique intellectual and technological talents but also because of their sense of pride and duty towards their country, their people, and their fellow man.”
The Fulbright Alumni (1)

History
The Thai Fulbright alumni had been a loosely organized group from the mid 50s as the first Fulbrighters returned with a spirit of fraternity which remained a constant element in their lives. The alumi group operated in the informal but very effective way and worked closely with the United States Educational Foundation (later renamed Thailand-United States Educational Fouindation or TUSEF) in organizing important functions such as anniversary celebrations, the hosting of foreign Fulbright officials, and orientations for the new grantees. In 1985, the first Fulbright Alumni Association Executive Board was established to strengthen the network as well as to facilitate alumni social and academic activities. Later in 1995, the informal network became a legal entity under the name “ Thai Fulbright Association” or TFA

For more than a decade, TFA has committed itself to promote exchanges of knowledge and ideas among members; to support education, training, and knowledge transfer in the country; to assist TUSEF with its activities and operation as well as to implement activities that are beneficial to the country.

 


^กลับด้านบน^